PRAVIDLA INTERNETOVÉHO PORTÁLU

I. Definice:

 1. Strany smluv o poskytování elektronických služeb jsou: Skubacz.pl jako správce a zákazník realizující objednávku v partnerské restauraci dle vlastního výběru.
 2. Partnerská Restaurace to Marek Kudry, Nábřeží Rudoarmějců 863, 742 58 Příbor, CZ, , Kudry.Marek@email.cz, DIČ:
 3. Klient fyzická osoba (včetně spotřebitele), která má více než 18 let a je plně způsobilá k právním úkonům, nebo právnická osoba nebo organizační jednotka s právní způsobilostí. Objednávajícím uživatelem může být fyzická osoba, která dosáhla 13 let, ale je mladší 18 let, závazky v souladu s ustanoveními obecně platného práva, tj. V malých běžných záležitostech každodenního života.
 4. ** Administrátor ** je: Skubacz.pl Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345/605, NIP: 648-276-55-71, který je zároveň poskytovatelem webové stránky
 5. Internetový portál je software (web) používaný partnerskou restaurací, který je k dispozici v doméně , prostřednictvím které může Kupující objednat jídlo nabízené partnerskou restaurací.
 6. Objednávka ve smyslu tohoto dokumentu se jedná o právní jednání provedené prostřednictvím webových stránek umístěných v doméně , během níž Kupující vyjadřuje vůli dodat objednané jídlo podle jejich popisu a ceny.
 7. Platba zaplacení ceny za Objednávku způsobem stanoveným v Pravidlech.
 8. Administrátor osobních údajů je společnost Skubacz.pl Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345/605, NIP: 648-276-55-71, který je zároveň poskytovatelem webové stránky
 9. ** Zpracovatel osobních údajů ** ve smyslu Pravidel je to partnerská restaurace.

II Obecná ustanovení:

 1. V rozsahu služeb poskytovaných elektronicky je tímto dokumentem nařízení uvedené v čl. 9 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (věstník zákonů z roku 2002 č. 144, bod 1204, ve znění pozdějších předpisů). Předpisy jsou určeny všem Kupujícím, kteří používají webovou stránku. Správce, partnerská restaurace a kupující se zavazují dodržovat všechna ustanovení nařízení.
 2. Veškeré informace uvedené na webových stránkách v doméně% {domain}, odkazující na zboží a služby, včetně jejich cen, nepředstavují nabídku ve smyslu čl. 66 občanského zákoníku, ale výzvu k uzavření smlouvy podle čl. 71 občanského zákoníku.
 3. Zakazuje se používání webových stránek způsobem, který je v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo porušením oprávněných zájmů partnerské restaurace a správce. Zejména Kupující nesmí provádět žádné činnosti, které by mohly vystavit Prodávajícímu jakoukoli hmotnou nebo reputační škodu.
 4. Registrace kupujících není podmínkou používání webových stránek. Smlouvu mohou uzavřít i neregistrovaní kupující.
 5. Kupující prohlašuje, že údaje, které poskytl, zejména adresu a e-mailovou adresu, jsou konzistentní, správné a úplné. V případě, že poskytne nepravdivé údaje nebo nepatří kupujícímu, partnerská restaurace může tuto skutečnost oznámit správci, který může okamžitě smazat účet zákazníka a oznámit příslušným orgánům.
 6. Kupující v žádném případě nemá právo dát své přístupové údaje třetím osobám, zejména heslo. Pokud třetí strana získá přístup na účet kupujícího nebo kupující podezřívá další zneužití svého účtu, musí okamžitě informovat partnerskou restauraci.
 7. Pokud jsou transakce prováděny s využitím přístupových údajů kupujícího, kupujícímu vzniknou náklady, pokud neoznámil partnerské restauraci ztrátu svých údajů o přístupu nebo jiném zneužití.

*III. Přijetí a zpracování objednávajících příkazů *

 1. Podmínkou pro používání služeb webové stránky je přečtení těcht pravidla a jejich přijetí.
 2. Kupující se zavazuje poskytnout své skutečné a úplné údaje požadované IT systémem a uznává, že objednávku podává s povinností zaplacení.
 3. Partnerská restaurace si vyhrazuje právo potvrdit předání objednávky a správnost údajů telefonicky nebo e-mailem. Při nemožnosti kontaktu s Kupujícím nebo neplných údajích, podezření, že údaje jsou zneužity, patří třetím stranám nebo že propagační akce by neměla být podána Kupujícímu, Partner Restaurant má právo zrušit objednávku s podáním důvodem.
 4. Pokud Kupující zadal objednávku s použitím propagační akce, slevy na ceny a dalších preferencí, na které nemá nárok, je povinen zaplatit celou cenu. Partnerská restaurace má právo ověřit si právo kupujícího na nákup zboží a služeb za zvýhodněných podmínek během smlouvy.

IV Další informace o objednávkách provedených přes internet:

 1. Smlouva mezi kupujícím a partnerskou restaurací se považuje za uzavřenou pouze v případě, že partnerská restaurace potvrdí kupujícímu, že objednávka byla přijata k provedení, s uvedením doby dodání nebo obdržením objednávky.
 2. Partnerská restaurace má právo objednávku zrušit v následujících případech:
 3. popsáno v bodě III pravidel
 4. technické nebo organizační poruchy nebo omezení v partnerské restauraci, které brání provedení objednávky;
 5. nedostatku vhodných prostředků nebo surovin k provedení Objednávky, které Partner Restaurant nemohla předvídat navzdory řádné péči.
 6. Partnerská restaurace se zavazuje okamžitě zveřejnit informace na webových stránkách , které uvádějí, že existují nějaká omezení nebo neschopnost provést objednávky.
 7. Partnerská restaurace potvrzuje přijetí Objednávky k provedení tak, že kupujícímu zobrazí příslušné informace na obrazovce zařízení, na které Kupující uskutečnil Objednávku. Kupující dále obdrží příslušnou zprávu prostřednictvím SMS a e-mailu. Provedení jedné z výše uvedených činností partnerskou restaurací je synonymem pro účinný převod kupujícího na přijetí objednávky k provedení.
 8. Určená doba realizace objednávky by měla být považována za plánovanou a její překročení do 80% nebude považováno za nedodržení realizace Objednávky a není důvodem k podání stížnosti.

V Platební metody

 1. Kupující si skrze zadání objednávky vybere jeden z dostupných platebních způsobů.
 2. Kupující může zaplatit v hotovosti, pokud Partnerská restaurace dokončí objednávku s vlastním doručením
 3. V případě platby prostřednictvím internetu (kartou nebo rychlým převodem) bude partnerská restaurace přijímat objednávku pouze tehdy, pokud správce webu potvrdí příjem finančních prostředků. Doklad potvrzující postoupení peněžních prostředků na účet kupujícího není dostačující.
 4. V případě, že partnerská restaurace zruší objednávku (s kartou nebo rychlým převodem), administrátor jménem partnerské restaurace vrátí platbu provedenou pomocí systému plateb online. Správce vrátí platební příkaz nejpozději do 72 hodin ode dne, kdy správce obdrží informace o nevykonání objednávky. Datum vrácení je datem příkazu správce vrátit částku splatnou Platebnímu operátorovi.
 5. V případě zadání objednávky s hotovostní platbou ze strany zákazníka je Partner Restaurant odpovědný za vrácení peněz. V tomto případě není správce odpovědný za vrácení prostřednictvím partnerské restaurace.
 6. Společnost Skubacz.pl jako provozovatel platebního styku a platebního systému Online Platební systém si vyhrazuje právo odmítnout plnění ze strany zákazníka, zejména v případě jakýchkoli pochybností o legálnosti transakce, pro kterou je platba nebo zákonnost platby provedena. Z výše uvedených důvodů může správce a provozovatel platebních služeb odmítnout platbu.
 7. Správce a provozovatel platebního systému nezodpovídá za zpoždění při převodu plateb nebo autorizačních odpovědí z důvodů, které vzniknou poté, co zákazník předloží platební příkaz, jakož i za nevykonání a zpoždění při převodu příslušných prostředků nebo ověření údajů, zejména z důvodu nesprávného nebo neúplného vyplnění údajů zákazníka, které brání provádění platebních transakcí, jakož i zpoždění vyplývající z jiných událostí nezávislých na správci nebo Provozovatelovi platebního systému
 8. Na žádost Kupujícího partnerská restaurace vystaví fakturu DPH za prodej ve lhůtě stanovené zákonem.
 9. V případě otázek nebo pochybností by měl kupující kontaktovat partnerskou restauraci telefonicky nebo emailem, který je k dispozici na webových stránkách

*VI Právo odstoupení od smlouvy kupujícím *

 1. Před splněním ustanovení Partnerské Restaurace může Kupující odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, přičemž toto právo může být vykonáváno, dokud Partnerské Restaurace nepřistoupí k realizaci Objednávky.
 2. K uplatnění práva odstoupit od smlouvy se kupující zavazuje informovat partnerskou restauraci jednoznačným prohlášením kontaktováním partnera nejpozději do 5 minut od potvrzení přijetí objednávky k provedení. Po uplynutí této doby nemůže být objednávka zrušena nebo změněna, pokud partner nesouhlasí jinak.
 3. Pokud Kupující uskutečnil platbu prostřednictvím internetu, vrátí správce do 14 pracovních dnů. 72h od okamžiku přijetí objednávky z partnerské restaurace.

VII Reklamace

 1. V případě nesrovnalostí ve vydané Objednávce bude Kupující neprodleně informovat Partnerskou restauraci o skutečnosti telefonicky nebo e-mailem.
 2. Reklamace Kupujícího bude posouzena do 14 dnů od jejího poznání. Kupující bude informován o převzetí reklamace elektronickými prostředky.
 3. Reklamace lze podat i v elektronické podobě zasláním jejího obsahu na adresu kontakt@skubacz.pl nebo na adresu Skubacz.pl, tj. Na adrese Skubacz.pl Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345/605
 4. Reklamace by měla obsahovat identifikační údaje zákazníka, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum objednávky, datum dokončení objednávky, uvedenou adresu vyplnění objednávky, přihlášení zákazníka a podrobný popis předložených rezervací.
 5. Pokud jsou údaje nebo informace uvedené v reklamaci neúplné pro účely úplného vysvětlení, bude Skubacz.pl žádat o doplnění před posouzením reklamace. Doba projednávání reklamace je prodloužena, dokud zákazník nedoplní údaje.
 6. Skubacz.pl uznává reklamaci do 14 dnů ode dne jejího obdržení ve správné formě. Skubacz.pl může odmítnout posouzení reklamace, které byly podané po uplynutí 90 dnů od zveřejnění důvodů reklamace.
 7. Odpověď na reklamaci je zaslána pouze na e-mailovou adresu přidělenou na účet daného klienta nebo na adresu uvedenou v samotné reklamaci.

*VIII Ochrana osobních údajů *

 1. Ujednáním objednávek souhlasí Kupující se zpracováním osobních údajů, které poskytl, za účelem zpracování a zpracování objednávky partnerskou restaurací, která je rovněž zpracovatelem osobních údajů ve smyslu zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů.
 2. Administrátorem osobních údajů je Skubacz.pl Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345/605, NIP: 648-276-55-71, který je také poskytovatelem webových stránek.
 3. Zpracovatel osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě a v rozsahu, který je v souladu se smlouvou s administrátorem osobních údajů.
 4. Kupující má v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů právo kontrolovat své osobní údaje, možnost jejich opravy a vymazání. Správce osobních údajů poskytuje každému kupujícímu právo řídit zpracování údajů podle čl. 32 zákona o ochraně osobních údajů.
 5. Administrátor osobních údajů nebo zpracovatel osobních údajů mohou kupujícímu zasílat obchodní informace, pouze pokud s ním souhlasí ve formuláři Objednávky, který je předložen prostřednictvím internetu.
 6. Poskytování osobních údajů je dobrovolné, avšak nedostatečný souhlas ze zpracováním osobních údajů znemožňuje dokončení objednávky kupujícího.

XI Závěrečná ustanovení:

 1. Aby bylo možné služby správně provádět, je nutné, aby měl kupující přístup k internetu a aktivní e-mailové adrese.
 2. Ve věcech, které nejsou regulovány v Pravidlech, se použijí ustanovení obecně použitelného práva.
 3. Správce si vyhrazuje právo změnit tyto Pravidla. Změna Pravidel vstoupí v platnost do 2 dnů ode dne zveřejnění. Nedostatek akceptace nových Pravidel je totožné s neschopností používat webovou stránku.
 4. Pravidla nevylučují ani neomezují žádná práva kupujícího, který je spotřebitelem, které má na základě závazných ustanovení zákona. V případě rozporu mezi ustanoveními Pravidel a závaznými ustanoveními zákona, která udělují spotřebitelům práva, mají tato ustanovení přednost.