I. DEFINICE

Správce Osobních údajů (“Správce”) – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné správy, jednotka nebo jiný subjekt, který samostatně nebo společně s jinými stanoví cíle a způsoby zpracování osobních údajů;

Zpracovatel Osobních údajů (“Zpracovatel”) – subjekt, který zpracovává údaje Zákazníka jménem Správce. Pravidla pro zpracování jsou uvedena ve Smlouvě o Zpracování Osobních údajů uzavřené mezi Zpracovatelem a Správcem;

Internetový servis – software vytvořený společností Skubacz.pl Sp. z o.o působící pod značkou Skubacz.pl a Restaumatic.com, a využívaný partnerskou restaurací. Prostřednictvím softwaru může Zákazník objednávat v Partnerské restauraci jí nabízené výrobky nebo služby;

Mobilní aplikace – mobilní aplikace dostupná pro mobilní telefony a přenosná zařízení je jiná forma Internetového obchodu, která je využívána k objednávání zboží a služeb v Restauraci;

Osobní údaje– informace o fyzické osobě identifikované nebo identifikovatelné prostřednictvím jednoho nebo více podrobných činitelů určujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo společenskou totožnost fyzické osoby, včetně č. IP zařízení, údaje o lokalizaci, internetový identifikátor a informace shromažďované prostřednictvím souborů cookies a jiné podobné technologie;

Odběratel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné správy, jednotka nebo jiný subjekt, jemuž jsou zpřístupněny osobní údaje, bez závislosti na tom, zda se jedná o třetí stranu. Orgány veřejné správy, které mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního řízení v souladu se zákony Evropské unie nebo zákonem členského státu nejsou uznávány jako odběratelé; zpracovávání těchto údajů takovými orgány veřejné správy musí být v souladu s ustanoveními o údajů, jenž mají využití adekvátně vůči záměrům zpracování;

Zásady– tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Profilování – libovolná forma automatického zpracovávání osobních údajů, která spočívá ve využívání os. údajů k hodnocení některých osobnostních faktorů fyzické osoby, zejména k analýze nebo prognóze aspektů práce této fyzické osoby, její ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, důvěryhodnosti, chování, lokalizace nebo pohybu;

Zpracování – operace nebo soubor operací prováděných na osobních údajích nebo souborech osobních údajů automatizovaným nebo neautomatizovaným způsobem, jako je sběr, ukládání, organizování, skladování, adaptování, upravování, stahování, prohlížení, využívání, odhalování, zasílání, zveřejňování nebo jiného typu sdílení, přizpůsobování, spojování, omezování, odstraňování nebo ničení;

GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 7. dubna 2016 v záležitosti ochrany osobních údajů fyzických osob ve spojitosti se zpracování osobních údajů a ve věci volného pohybu těchto údajů nebo zrušení směrnice 95/46WE.

Partnerská restaurace: Marek Kudry, Nábřeží Rudoarmějců 863, 742 58 Příbor, CZ, , Kudry.Marek@email.cz,

Zákazník – fyzická osoba (včetně Spotřebitele), která dovršila 18 let a má plnou způsobilost k právních činnostem nebo právnická osoba či organizační jednotka, mající způsobilost k právním úkonům. Zákazníkem může být fyzická osoba, která dovršila 13 let, ale nedosáhla 18 let v období, ve kterém může nabývat práva a závazky v souladu s obecně platnými zákony tj. v drobných aktuálních záležitostech každodenního života.

Objednávka – ve znění tohoto dokumentu se jedná o právní činnost prováděnou při využití Internetového servisu, během níž Zákazník vyjadřuje své přání nakoupit objednané výrobky a služby v souladu s jejich popisem a cenou. Souhlas osoby, které se údaje týkají znamená dobrovolné, konkrétní, vědomé a jednoznačné prokázání vůle, kterým osoba, jíž se údaje týkají, souhlasí formou prohlášení nebo výslovného potvrzujícího jednání se zpracováním osobních údajů, jenž se jí týkají;

II. ÚČELY, PRO NĚŽ JSOU ZPRACOVÁVÁNY OSOBNÍ ÚDAJE VE SPOJITOSTI S VYUŽÍVÁNÍM INTERNETOVÉHO SERVISU A MOBILNÍ APLIKACE.

  1. Vedení účtů Zákazníků a Partnerských restaurací v Int. servisu pro účely nákupu zboží a služeb.
  2. Pro účely obsluhy internetových plateb za objednané zboží prostřednictvím Int. servisu a mobilní aplikace.
  3. Pro účely marketingu výrobků a služeb Partnerských restaurací.
  4. Sociální sítě
  5. Soubory cookies
  6. Pro marketingové účely Internetového servisu.

Pozn. 1. Vytvoření a vedení účtů Zákazníků a Partnerských restaurací v Int. servisu pro účely nákupu zboží a služeb.

Správcem údajů zpracovávaných pro tyto účely je společnost Skubacz.pl Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345/605, DIČ: 648-276-55-71, email: privacy@restaumatic.com

Správce určil Inspektora pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů: privacy@restaumatic.com.

Odběrateli údajů jsou mj.: Partnerské restaurace (v rozsahu nezbytném pro realizaci objednaných zboží a služeb) a subjekty poskytující teleinformatické služby Správci, např.: elektronická pošta, hosting atd.

Využívání Internetového servisu (mj. podávání objednávek, představení nabídky) vyžaduje vytvoření účtu uživatele (zákazník, Partnerská restaurace, dále jen uživatelé). Zákazník může využívat také možnosti podání objednávky bez dřívější registrace účtu v Int. servisu. V obou výše uvedených případech Správce shromažďuje údaje uživatelů v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb nabízených prostřednictvím Int. servisu a Mobilní aplikace, ale také informace o jejich aktivitě v Int. servisu.

Správce zpracovává osobní údaje všech osob využívajících Int. servis (včetně IP adres nebo jiných identifikátorů a informace shromažďované prostřednictvím souborů cookies nebo jiných podobných technologií) a registruje aktivitu Zákazníku v Int. servisu v systémových lozích (specializovaných počítačových programech sloužícím ke skladování chronologického zápisu obsahujícího informace o událostech a činnostech ohledně informatického systému, který slouží k poskytování služeb Správcem). Shromážděné informace jsou zpracovávané především pro účely spojené s poskytováním služeb. Správce také zpracovává tyto údajů pro technické a administrativní účely, na potřeby zajištění bezpečnosti informatického systému a jeho správy, ale také pro analytické a statistické účely.

Osoby, které se registrují v Int. servisu, jsou žádány o uvedení údajů nezbytných pro vytvoření a správu účtu. Takové údaje lze kdykoli odstranit. Uvedení údajů uvedených jako povinné je vyžadováno za účelem založení a správy účtu a jejich neuvedení má za následek nemožnost založení účtu.

Účet v Inf. systému lze založit nebo se přihlásit k již založenému účtu také prostřednictvím mobilní aplikace.

Zákazník má povinnost používat při využívání Inf. systému pouze a výhradně vlastní osobní údaje pod hrozbou narušení platných zákonů v této oblasti a narušení osobnostních práv třetích stran. Uvedení osobních údajů při zakládání uživatelského účtu a pozdější využívání Int. servisu vyžaduje uvedení osobních údajů. Neuvedené těchto údajů znemožňuje využití Int. servisu. Jejich zpracovávání je nezbytné k provedení smlouvy, jejíž smluvní stranou je Zákazník nebo Partnerská restaurace nebo k podniknutí kroků na žádost těchto osob před uzavřením Smlouvy. (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Pozn. 2. Pro účely obsluhy internetových plateb za objednané zboží prostřednictvím Int. servisu a mobilní aplikace.

Správcem údajů zpracovávaných za účelem realizace int. plateb je Partnerská restaurace. Osobní údaje Zákazníků využívajících platby přes internet jsou předávány specializovaným společnostem, které se zabývají servisem internetových plateb, jako je např. Dotpay.pl Sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, telefon: +48 12 688-26-00, internetová stránka: www.dotpay.pl., a také společnosti Skubacz.pl Sp. z o.o Zákazníci během podávání objednávek s využitím plateb přes internet jsou pokaždé informování, skrze jaký podmět je obsluhována platba.

Internetový servis poskytuje Zákazníkům platební služby za zboží a služby objednané v Partnerských restauracích prostřednictvím internetu. Využití možnosti platby přes internet je dobrovolné. Neuvedení osobních údajů nutných ke zpracování platby přes internet má za následek nemožnost provedení takovéto transakce. Jejich zpracovávání je nezbytné k provedení smlouvy, jejíž smluvní stranou je Zákazník nebo k podniknutí kroků na žádost Zákazníka před uzavřením Smlouvy. (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Zákazník může také využívat jiných platebních forem za objednané zboží a služby, mj. platby v hotovosti a v závislosti na nabídku Partnerské restaurace také prostřednictvím platebního terminálu Partnerské restaurace.

Osobní údaje zpracovávané za účelem správy internetových plateb mohou být zpracovávány pro jiné, právně odůvodněné záměry správce (čl. 6 odst. písm. f GDPR). Tyto právně odůvodněné záměry jsou: a) vedení analýz aktivity a preferencí Zákazníků za účelem vylepšení využívaných funkcí a poskytovaných služeb. b) případné stanovení, šetření nebo obhajoba proti nárokům.

Pozn. 3. Pro účely marketingu výrobků a služeb Partnerských restaurací.

Správcem je Partnerská restaurace Marek Kudry, Nábřeží Rudoarmějců 863, 742 58 Příbor, CZ, , Kudry.Marek@email.cz, Osobní údaje jsou předávány následujícím odběratelům: Skubacz.pl Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345/605, DIČ: 648-276-55-71

Zákazník musí vyjádřit samostatný, výslovný souhlas se zpracováváním svých osobních údajů pro marketingové účely. Jeho souhlas je dobrovolný a nemá vliv na realizace zakázek nebo využívání Informatického systému.

Správce zpracovává osobní údaje Zákazníků Inf. systému pro účely realizování marketingových činností, které mohou spočívat v: a) zobrazování Zákazníkovi marketingového obsahu, který není přizpůsoben jeho preferencím (kontextová reklama), včetně formy internetových bannerů, reklamních textů nebo funkcí typu “Push”; b) zobrazování Zákazníkovi marketingového obsahu, který je přizpůsoben jeho preferencím (behaviorální reklama), včetně formy internetových bannerů, reklamních textů nebo funkcí typu “Push”; c) směřování e-mailových upozornění o zajímavých nabídkách nebo obsahu, který v některých případech obsahuje obchodní informace (služba newsletteru). d) směřování SMS upozornění o zajímavých nabídkách nebo obsahu, který v některých případech obsahuje obchodní informace (služba newsletteru).

Za účelem realizace marketingových aktivit Správce v některých případech využívá profilování. Znamená to, že díky automatickému zpracování osobních údajů Správce provádí hodnocení vybraných činitelů týkajících se fyzických osob za účelem analýzy chování, vytvoření předpovědi do budoucna nebo pozvání k využívání výrobků nebo služeb.

Pozn. a) Kontextová reklama Správce zpracovává osobní údaje Zákazníků pro marketingové účely v souvislosti se směřování kontextové reklamy na Zákazníky (tj. reklamy, která není přizpůsobena preferenci Zákazníka). Zpracování osobních údajů za tímto účelem se odehrává v souvislosti s realizací právně odůvodněného zájmu Správce (čl. 6 zákona 1 bod f GDPR) spočívajícího na propagaci vlastní značky.

Pozn. b) Behaviorální reklama Správce nebo Zpracovatel (subjekty marketingového oboru) zpracovávají osobní údaje Zákazníků, včetně osobních údaje shromažďovaných prostřednictvím souborů cookies a jiných podobných technologií pro marketingové účely ve spojitosti s cílením behaviorální reklamy na zákazníky (tj. reklamy, která je přizpůsobena preferencím Zákazníka). Zpracování osobních údajů pro tyto účely zahrnuje také profilování Zákazníků.

Pozn. c) Newsletter Osobám, které k tomuto účelu uvedly svoji e-mailovou adresu Správce poskytuje služby newsletteru. Uvedení údajů je vyžadováno za účelem poskytování služby newsletteru a jejich neuvedení má za následek nemožnost jeho odeslání.

Osobní údaje jsou zpracovávány: ● za účelem poskytování služby odeslání newsletteru – právní základ zpracování je nutnost zpracování pro provedení smlouvy (čl. 6 zákona 1 bod b) GDPR); ● v případě cílení marketingového obsahu na Zákazníka v rámci newsletteru – právní základ zpracování včetně profilování, je opodstatněný zájem Správce (čl. 6 zákona 1 bod f) GDPR), v souvislosti s vyjádřeným souhlasem se zasíláním newsletteru; právně opodstatněný zájem Správce spočívá v propagaci vlastní značky; ● pro analytické a statistické účely – právní základ zpracování je opodstatněný zájem Správce (čl. 6 zákona 1 bod f) GDPR), který spočívá ve vedení analýzy aktivity Zákazníku v Informatickém systému za účelem zdokonalování využívaných funkcí; ● Za účelem eventuálního zjištění, řízení nebo obhajoby proti nárokům – právní základ zpracování je opodstatněný zájem Správce (čl. 6 zákona 1 bod f) GDPR) spočívající v ochraně svých práv.

Pozn. d) Přímý marketing Osobní údaje Zákazníků mohou být také využívány Správcem k cílení marketingového obsahu různými kanály na Zákazníka, tj. prostřednictvím e-mailové pošty, prostřednictvím MMS/SMS. Takové činnosti jsou prováděny Správcem výhradně v případě, že Zákazník vyjádřil v této záležitosti souhlas. Vyjádřený souhlas může Zákazník odvolat v libovolné chvíli, což nebude mít vliv na shodu s právem zpracování, kterou poskytl Správce před jeho odvoláním.

Pozn. 4. Sociální sítě Správcem údajů zpracovávaných pro tyto účely je společnost Skubacz.pl Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345/605, DIČ: 648-276-55-71, email: privacy@restaumatic.com Správce určil Inspektora pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů: privacy@restaumatic.com.

Odběrateli údajů jsou mj.: subjekty poskytující teleinformatické služby Správci např.: elektronická pošta, hosting, správci společenských servisů atd.

Správce zpracovává osobní údaje Zákazníku navštěvujících profily Správce vedené v sociálních médiích (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter). Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně ve spojitosti s vedením profilu, včetně informování Zákazníka v tomto záměru o aktivitě Správce a propagaci událostí, služeb a výrobků různého druhu. Právním základem zpracování osobních údajů Správcem v tomto účelu je jeho opodstatněný zájem (čl. 6 zákona 1 bod f GDPR) spočívající na propagaci vlastní značky.

Pozn. 5. Soubory cookies a podobná technologie

Správcem údajů zpracovávaných pro tyto účely je společnost Skubacz.pl Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345/605, DIČ: 648-276-55-71, email: privacy@restaumatic.com Správce určil Inspektora pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů: privacy@restaumatic.com.

Odběrateli údajů jsou mj.: subjekty poskytující teleinformatické služby Správci např.: elektronická pošta, hosting atd.

Soubory cookies jsou malé textové soubory instalované na zařízení Zákazníka prohlížejícího Informatický sytém. Cookies shromažďují informace usnadňující využívání int. strany – např. prostřednictvím zapamatování návštěv Zákazníka v Inf. systému a jím prováděných činností. Správce informuje, že soubory cookies jsou neškodné pro počítač nebo jiné zařízení Zákazníka a jeho údajů. Správce také informuje, že existuje možnost takové konfigurace int. prohlížeče nebo mobilní aplikace, která neumožňuje ukládání souborů cookies na počítači nebo na jiném zařízení Zákazníka. Než se však Zákazník rozhodne změnit původní nastavení prohlížeče, měl by si pamatovat, že mnoho cookies zvyšuje pohodlí používání int. servisu. Vypnutí cookies může mít vliv na vzhled a fungování int. servisu. Správce informuje, že je možné také smazání souborů cookies po ukončení dané relace během používání Int. servisu. Informace, které jsou obsaženy v systémových lozích v souvislosti s obecnými pravidly realizace spojení v internetu, jsou využívány hostingovou společností obsluhující Informatický systém pouze pro technické a statistické účely.

a) “Servisní” cookies a podobné technologie Správce využívá tzv. servisní cookies a podobné technologie (local storage) především za účelem doručení Zákazníkovi služeb poskytovaných elektronickou cestou a opravy kvality těchto služeb. Ve spojitosti s tím Správce a jiné subjekty poskytující v jeho prospěch analytické a statistické služby využívají soubory cookies, skladují informace nebo získávají přístup k informacím, které jsou již skladovány v telekomunikačním koncovém zařízení Zákazníka (počítač, telefon, tablet atd.).

Soubory cookies využívané pro tyto účely zahrnují: ● soubory cookies s údaji uvedenými Zákazníkem (identifikátor relace) po dobu trvání relace (ang. user input cookies); ● ověřovací soubory cookies využívané k službám vyžadujícím ověření po dobu relace (ang. authentication cookies); ● soubory cookies sloužící k zajištění bezpečnosti, např. využívání k odhalování zneužití po dobu ověřování (ang. user centric secuity cookies); ● dočasné soubory cookies multimediálních přehrávačů (např. soubory cookies flash přehrávače), po dobu trvání relace (ang. multimedia player session cookies); ● dlouhodobé soubory cookies slouží k personalizaci interfejsu Zákazníka, po dobu trvání relace nebo i o něco déle (ang. user interface customization cookies), ● soubory cookies sloužící k monitorování pohybu na int. straně tj. datové analytiky.

b) “Marketingové” cookies Zpracovatelé (subjekty z marketingového oboru) využívají také soubory cookies pro marketingové účely, včetně souvislosti s cílením na Zákazníky behaviorální reklamy.

c) Push technologie Správce využívá tzv. technologie Push, která dává možnosti odesílání upozornění Zákazníkovi, mj. v souvislosti s cílením reklamy na Zákazníka. Za tímto účelem Správce zpracovává informace nebo získává přístup k informaci již uchovávané v koncovém telekomunikačním zařízení Zákazníka (počítač, telefon, tablet atd.).

Pozn. 6. Pro marketingové účely Internetového servisu. Správcem údajů zpracovávaných pro tyto účely je společnost Skubacz.pl Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345/605, DIČ: 648-276-55-71, email: privacy@restaumatic.com Správce určil Inspektora pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů: privacy@restaumatic.com.

Odběrateli údajů jsou mj.: subjekty poskytující teleinformatické služby Správci např.: elektronická pošta, hosting, operátoři celulární radiové sítě atd.

Marketingové činnosti jsou realizovány za účelem propagace Int. servisu Správcem. Využívaná marketingová řešení jsou shodná s těmito popisy v “Pozn. 3. Pro marketingové výrobky a služby Partnerských restaurací” a pokud Správce požádal a získal zvláštní souhlas Zákazníků se zpracovávání jejich osobních údajů také pro marketingové účely vlastních výrobků a služeb, zejména Int. servisu.

III. OBDOBÍ ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Období zpracovávání údajů Správcem závisí na druhu služby poskytované služby a záměru zpracování. Ohledně zásady jsou údaje zpracovávány po celou dobu poskytování služeb nebo realizace zakázek do odvolání vyjádřeného souhlasu nebo odvolání úspěšné námitky ohledně zpracovávání údajů v relaci se zpracováváním údajů v případech, ve kterých je právní základ zpracování údajů oprávněný zájem Správce. Období zpracovávání údajů může být prodlouženo v případě, že je zpracování nutné ke zjištění, vyšetřování nebo obhajoby proti eventuálními nároky a po tomto období, pouze v případě a v období, ve kterém to budou vyžadovat ustanovení zákona. Po uplynutí období zpracování jsou údaje nenávratně mazány nebo budou anonymní.

IV. OPRÁVNĚNÍ SPOJENÁ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobám, kterých se údaje týkají, mají následující práva: a) právo na informace o zpracovávání osobních údajů – na tomto základě předává osobě podávající požadavek Správce informace o zpracování údajů, včetně především o záměrech a právních základech zpracování, období vlastněných údajů, subjektech, jimž jsou poskytovány a plánovaném termínu odstranění údajů; b) právo na získání kopie údajů – na tomto základě Správce předává kopie zpracovávaných údajů týkajících se osob podávajících žádost; c) právo na opravu – Správce je povinen odstraňovat případné neshody nebo chyby zpracovaných osobních údajů a doplnit je, nejsou-li kompletní; d) právo k odstranění údajů – na tomto základě lze požadovat odstranění údajů, jejichž zpracovávání je nezbytné k realizaci žádaných cílů, díky nimž byly shromážděny; e) právo k omezení zpracovávání – v případě nahlášení takového požadavku Správce přestane provádět operace na osobních údajích – kromě operací, s nimiž souhlasila osoba, které se údaje týkají – a jejich skladování v souladu s přijatými pravidly retence, dokud přestanou důvody omezování zpracovávání údajů (např. bude vydáno rozhodnutí dozorčího orgánu umožňující další zpracovávání údajů); f) právo na zpracovávání údajů – na tomto základě, v rozmezí, v němž jsou zpracovávány v souvislosti s uzavřenou smlouvou nebo vyjádřeným souhlasem, Správce vydává údaje doručené osobou, jíž se týkají ve formátu, který umožňuje jejich čtení počítačem. Možné je také požadování zaslání těchto údajů jinému subjektu za podmínky, že v tomto směru existují technické možnosti jak na straně Správce, tak na straně onoho jiného subjektu; g) právo námitky vůči zpracovávání údajů pro marketingové účely – osoba, jíž se údaje týkají, může kdykoli podat námitku ohledně zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely bez nutnosti odůvodnění této námitky; h) právo námitky ohledně jiných záměrů zpracovávání údajů – osoba, jíž se údaje týkají, může kdykoli vznést námitku na zpracovávání osobních údajů, jenž se odehrává na základě oprávněného zájmu Správce (např. pro analytické/statistické účely nebo s důvodů spojených s ochranou dobrého jména); námitky v tomto rozsahu by měly obsahovat odůvodnění; i) právo odvolání souhlasu – pokud jsou údajů zpracovávány na základě vyjádřeného souhlasu, osoba, jíž se údaje týkají, má právo odvolat kdykoli tento souhlas, což však nemá žádný vliv na zákonnost zpracovávání provedeného před odvoláním souhlasu. j) právo na stížnost – v případě uznání, že zpracovávání osobních údajů porušuje příslušná ustanovení týkající se ochrany osobních údajů, osoba, již se údaje týkají, může podat stížnost Předsedovi pro ochranu osobních údajů.

V. PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ SPOJENÝCH S REALIZACÍ PRÁV

Návrh týkající se realizace práv subjektů údajů lze podat libovolnou formou příslušnému Správci údajů s ohledem na účel zpracovávání. Budou brány v úvahu. V případě, že Správcem údajů je společnost Skubacz.pl Sp. z o.o., žádosti směřujte na adresu: 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345/605, DIČ: 648-276-55-71, email: privacy@restaumatic.com

V případě záměrů, kde Správcem údajů je Partnerská restaurace, zasílejte žádosti na adresu: Kudry.Marek@email.cz.

Pokud Správce nebude schopen identifikovat osoby podávající žádost na základě uvedeného hlášení, obrátí se na žadatele o dodatečné informace.

Žádost může být podána osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Odpověď na hlášení by měla být udělena v průběhu měsíce od jeho obdržení. V případě nutnosti prodloužení tohoto termínu o maximálně dva další měsíce Správce bude informovat žadatele o příčinách zpoždění. Odpověď je udělována prostřednictvím tradiční pošty, leda že byla žádost podána e-mailem nebo bylo požádáno o odpověď el. formou. Pokud o to osoba, jíž se údaje týkají požádá, bude možné informace udělit ústně, pokud jiným způsobem dojde k potvrzení identity osoby, jíž se údaje týkají.

VI. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

Úroveň ochrany osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) se liší od té, která je zajištěna evropskými zákony. Z tohoto důvodu Správce předává osobní údaje mimo EHP pouze, je-li to nutné se zajištění příslušného stupně ochrany, především prostřednictvím: ● spolupráci se subjekty, které zpracovávají osobní údaje v zemích, v souvislosti s nimiž bylo vydáno příslušné rozhodnutí Evropské komise; ● použití standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí; ● použití závazných podnikových pravidel, schválených příslušným dozorčím orgánem; ● v případě předávání údajů do USA – spolupráce se subjekty účastnícími programu Štít pro ochranu soukromí (Privacy Shield), potvrzeném rozhodnutím Evropské komise. Správce vždy informuje o záměru předávání osobních údajů mimo EHP ve fázi jejich shromažďování.

VII. BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce postupně vede analýzu rizika za účelem zajištění, že osobní údaje, které jsou jím zpracovávány bezpečně a zajišťuje především, že přístup k údajům mají pouze osoby oprávněné a pouze v rozmezí, v němž je to nezbytné k provádění úkonů. Správce dbá o to, aby byly všechny operace na osobních údajích registrovány a prováděny pouze oprávněnými zaměstnanci a spolupracovníky. Správce přijímá veškeré kroky nezbytné k tomu, aby i jeho subdodavatelé a jiné spolupracující osoby dávaly záruku použití příslušných bezpečnostních prostředků v každém případě, kdy zpracovávají osobní údaje na pokyn Správce.

VIII. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady jsou pravidelně ověřovány a v případě potřeby aktualizovány. Aktuální verze Zásad byla přijata a platí od 25. května 2018.